REIS MEE NAAR ONZE PROJECTEN

Puressentiel, die zich inzet voor een eerlijke en verantwoorde aanpak met respect voor de mens en voor zijn leefmilieu, ondersteunt heel wat initiatieven en verenigingen die dezelfde waarden in zich dragen.

Isabelle Pacchioni

Isabelle Pacchioni

Puressentiel zet zich in om het globale leefmilieu in stand te houden, om het ecosysteem te bevorderen door erover te waken dat een cultuur niet wordt gepuncteerd (geen ontbossen of geen boomkap meeer) of door aanplantingen te voorzien lange jaren vóór een eventuele exploitatie. Dit vanuit respect voor de grondrechten van de mens, waaronder de uitsluiting van discriminatie, van dwangarbeid en van kinderexploitatie.

 

OP DEZE MANIEREN IS DE STICHTING PURESSENTIEL WERELDWIJD ACTIEF :

1.200.000 BESCHERMDE BIJEN EN DE INSTANDHOUDING VAN DE WILDE BIJ

In Frankrijk en in België steunen wij 12 imkers en 16 biologische bijenkasten, in omschakeling, AOP, beginners enz. ... van het netwerk Un Toit Pour les Abeilles, en dit sinds 2018.

Dit netwerk draagt bij aan de instandhouding van de bijen en aan de ontwikkeling van de kolonies in Frankrijk en in België en tegelijk aan de bescherming van de biodiversiteit.  

Daarmee beschermen we onder meer de Europese donkere bij of Apis mellifera mellifera, een bijensoort die vroeger dominant aanwezig was in Europa. Vandaag telt Frankrijk nog amper 10 % donkere bijen. Het is een aloude bij, onze oerbij zeg maar, die twee ijstijden heeft overleefd. Vandaag wordt ze bedreigd in haar bestaan

In 2020 beschermt de Stichting Puressentiel ook de wilde bijen en wordt ze dus een “bijenvertroetelaar”.

40 % van de wilde bijen wordt bedreigd met uitsterven. Die bijen leven alleen, produceren geen honing, prikken niet, maar dragen zeer actief bij aan de biodiversiteit en zijn de echt de échte kampioenen van de bestuiving. Zonder hen leveren de bloesems geen fruit of groente op.

IK ONTDEK DE VERDEVERNING
TOEGANG VERLENEN TOT GRATIS VERZORGING OP ZIEKENHUISSCHEPEN IN SENEGAL EN LIBERIA EN OPLEIDING VAN LOKALE ZORGVERSTREKKERS

Met de vereniging Mercy Ships Belgium.

Mercy Ships is een wereldwijde liefdadigheidsinstelling die sinds 1978 ziekenhuisschepen chartert om de armste landen te bezoeken, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid van het gastland. Op het schip worden er gratis gezondheidszorg verstrekt en heelkundige ingrepen uitgevoerd, vorming van zorgverstrekkers georganiseerd en gewerkt aan de ondersteuning van lokale projecten om de zorgsystemen van de gastlanden te verbeteren.  

De vereniging heeft het grootste privéziekenhuisschip in omloop gebracht: de Africa Mercy, die tot september 2020 in Senegal aangemeerd ligt. Volgende bestemming op het programma: Liberia.

Mercy Ships Puressentiel
Mercy Ships Puressentiel

In 2020 zal deze missie bijdragen aan:

  • de behandeling van 2.000 tot 3.000 patiënten met oogstoornissen;
  • de uitvoering van 1.350 heelkundige ingrepen aan boord van de Africa Mercy (waaronder 55 ingrepen bij kinderen)
  • de opleiding in anesthesie bij kinderen ten behoeve van 100 lokale zorgverstrekkers, cursussen EHBO, opleidingen in regionale ziekenhuizen enz.

De dotatie van de Stichting Puressentiel draagt bij aan een programma op maat, dat speciaal gericht is op de medische hulp voor kinderen en vrouwen.

IK ONTDEK DE VERDEVERNING
15 HECTAREN MANGROVEBOMEN HERAANGEPLANT EN 600 HECTAREN SENEGALESE MANGROVE ONDER TOEZICHT

Met de vereniging Eclosio, die als missie heeft mens- en milieuvriendelijke initiatieven te ondersteunen en bij te dragen aan het respect voor de grondrechten van de bevolking.

Het project voor 2020 behelst de heraanleg en de bescherming van het ecosysteem van de Senegalese mangrove in de gemeente Joal-Fadiouth in Senegal.

De mangrove is een zone tussen land en zee, waarvan de vegetatie gedijt in zoet of zout water. Senegal telt om en bij 185.000 hectare mangrove.

De mangrove is een van rijkste ecosystemen ter wereld en zonder twijfel een groene long voor de aarde. Vele soorten vogels, apen, vissen, krabben, schelpdieren enz. vinden er toevlucht, voedsel en planten er zich voort.

Eclosio Fondation Puressentiel

Terwijl de mangrove van cruciaal belang is voor het leefmilieu, is de instandhouding ervan essentieel voor de bevolkingsgroepen die ervan moeten leven (visvangst, hout voor verwarming, traditionele farmacopee enz.) en overleven.

Dat ecosysteem staat door verschillende factoren onder druk : ombouw van het grondbied voor aquacultuur en landbouw, aanleg van kustgebieden, vervuiling en klimaatveranderingen, droogte en overmatige exploitatie van hulpbronnen (abusieve kap voor verwarmingshout en bouwhout, abusieve oogst van oesters en andere schelpdieren enz.).

Op die manier verdwijnt de mangrove met alarmerend rasse schreden. Sinds de jaren 1970 is een kwart van de totale oppervlakte verdwenen.

De in het kader van dit project voorziene activiteiten zijn gericht op heraanleg van mangrovebomen en het toezicht op de bescherming van de mariene zone met de steun van ecowachters.

Door de biodiversiteit in stand te houden kunnen vrouwen oesters en tweekleppigen (schelpdieren die in Afrika gedijen) kweken om een deftig bestaan te kunnen leiden.

Eclosio Puressentiel

Dit project kadert in een ruimer opzet dat de naam DEMETER kreeg en de steun van de Europese Unie geniet. Het bundelt 14 ngo’s en lokale verenigingen die hun tools, methodologieën en goede beheerspraktijken delen, verbeteren en verspreiden om de lokale gemeenschappen te begeleiden om een beter leven te leiden in de mangrovegebieden.

Het project dat aan de Stichting Puressentiel werd voorgelegd, werd ingediend door 2 lokale vrouwengroeperingen ("Mbooga Yaay" uit Joal, in samenspraak met de groepering "Femmes et coquillages" uit Fadiouth).

IK ONTDEK DE VERDEVERNING
TOEGANG TOT WATER VOOR MEER DAN 1.000 KINDEREN UIT 21 KINDERDAGVERBLIJVEN

Met de vereniging La Froggies Family in Zuid-Afrika

De vereniging verzamelt fondsen om langdurige projecten te financieren die worden gedragen door lokale structuren en wereldwijd gericht zijn op achtergestelde kinderen. Voor ons project gaat het om het “TeachLove Care Network”.

Zo werden er verleden jaar kuipen voor de opvang van hemelwater geïnstalleerd in 21 kinderdagverblijven van het Bloekombos, in de buurt van Kaapstad, een initiatief dat door de vereniging wordt begeleid. Het water wordt zo beschikbaar gemaakt binnen de kinderdagverblijven en wordt van buiten naar binnen gevoerd. Dankzij de dotatie van de Stichting Puressentiel wordt er op een optimale en veilige manier gebruik gemaakt van opgevangen hemelwater dat niet langer van buiten naar binnen moet worden gebracht en kan er warm water worden geproduceerd.

Froggies Family
Froggies family Fondation Puressentiel

De kinderdagverblijven vangen kinderen op tot de leeftijd van 5 jaar. Ze spelen een cruciale rol in de gemeenschappen van de townships. Ze worden beschouwd als een van de krachtigste tools om de intergenerationele armoedecyclus in Zuid-Afrika te doorbreken, op voorwaarde dat de opvangvoorwaarden correct verlopen.  

Wie het kinderdagverblijf bezoekt heeft meer slaagkansen op school en is maatschappelijk beter geïntegreerd.

Maar in de townships rond Kaapstad kunnen kinderdagverblijven door de grote armoede van de gezinnen niet correct functioneren.  

Dankzij de dotatie van de Stichting Puressentiel kunnen besparingen op investeringen die rechtstreeks verband houden met de opvoeding van kinderen (educatief materieel, lesgevers) worden afgewenteld.

Dit project kadert in een globale actie om het levenskader van de kinderen die in het dagverblijf worden opgevangen te normeren en te verbeteren. Hier volgt een greep uit de realisaties sinds 2015: aanleg van plafonds, keuken, dakherstelling, vervanging van vensterglas, plaatsing van toiletten, speelportieken, aanleg moestuinbakken, aanleg van ingerichte tussenverdiepingen.

IK ONTDEK DE VERDEVERNING
DUURZAME TOEGANG TOT IRRIGATIEWATER VOOR 300 GEZINNEN IN PERU

Met de vereniging Eclosio, die als missie heeft mens- en milieuvriendelijke initiatieven te ondersteunen en bij te dragen aan het respect voor de grondrechten van de bevolking.

De prioritaire interventiezone van het project dat door de Stichting Puressentiel in 2020 wordt ondersteund, ligt in het stroomgebied van de Pescadorivier, in de Zwarte Cordillera van de regio Ancash in Peru, op een hoogteligging van 1.500 tot 5.000 meter.

Het project moet bijdragen aan de veerkracht van de gemeenschappen in het kader van de risico’s die inherent zijn aan de klimaatveranderingen. Onder meer onregelmatige regenval, langere duur van de droogteperioden en precaire systemen van irrigatie door zwaartekracht zorgen voor productieproblemen en bodemerosie op percelen met een hellingsgraad tot wel 75%.

Eclosio Puressentiel
Eclosio Perou Puressentiel

Dankzij de Stichting Puressentiel krijgen 300 landbouwgezinnen in een streek waar landbouw en veeteelt de belangrijkste activiteit vormen een duurzame toegang tot water.

Maar het project biedt nog meer kansen:

  • Een grotere betrokkenheid van vrouwen in het irrigatiebeheer (minder lastig maken van de manuele taken) et la en bij de productie (belangstelling voor kleinveeteelt) ;
  • De verbetering van hun inkomsten dankzij betere voeding (hoeveelheid en kwaliteit van het veevoeder) van kleinvee, in het bijzonder de cavia, waarvan ze instaan voor de teelt en verkoop.
  • Tot slot draagt het project ook bij aan de diversificatie van de landbouwproductie en dus ook aan een meer evenwichtige voeding, een belangrijk onderdeel in de strijd tegen ondervoeding bij kinderen.
IK ONTDEK DE VERDEVERNING
EEN DAGELIJKSE MAALTIJD BIEDEN AAN 193 SCHOOLGAANDE KINDEREN IN HAÏTI

Met de vereniging Ô Secours des Enfants Démunis Haïtiens (OSEDH).

De vereniging ondersteunt sinds 2015 een school in Haïti, in een van de armste landelijke gebieden.

Het door de Stichting Puressentiel gefinancierde project heeft tot doel dagelijks een maaltijd te bieden aan de 193 kinderen die kosteloos school lopen in het schooltje in het landelijke dorp La Colline d'Aquin in het zuidwesten van Haïti). De Stichting Puressentiel draagt ook bij aan het uitgraven van een put die toegang verleent tot drinkbaar water en aan de uitrol van een volwaardige module over agro-economie (“Green education”) voor de 193 leerlingen van de school.

Bij de schoolstart van september 2019 had de vereniging een grote terugval genoteerd (-23%) van het aantal kinderen ingeschreven voor gratis onderwijs, vergeleken met het schooljaar 2018-2019.

In Haïti moeten kinderen op zeer jonge leeftijd hun ouders helpen om geld te verdienen, waardoor zeer veel kinderen niet naar school kunnen. De vereniging betaalt de schoolkosten van de kinderen. Door één maaltijd per dag te bieden aan die schoolgaande kinderen wordt het percentage ontscholing of schooluitval beperkt.

OSEDH Puressentiel
OSEDH Puressentiel Fondation

Dit project omvat eveneens het graven van een waterput die ervoor moet zorgen dat de kinderen toegang krijgen tot water om te drinken en om de jonge fruitbomen te doen groeien die worden aangeplant in het kader van het schoolprogramma “Green Education”.

Sinds mei 2018 werkt de vereniging aan een herbebossingsprogramma om kinderen warm te maken voor de bescherming van hun leefmilieu. Hoewel de school in een landelijke en niet-stedelijke zone ligt, is het van primordiaal belang de toekomstige generatie bewust te maken rond het belang van de bescherming van het leefmilieu. Haïti bevindt zich in een aardbevingsgevoelig gebied en is onderhevig aan heel wat allesvernietigende natuurrampen die de mens en zijn natuurlijke omgeving in grote mate beïnvloeden.

Anderzijds is er in het landelijke gebied waar de school ligt een gebrek aan middelen en installaties die vitaal zijn voor de mens, zoals elektriciteit of aansluiting op het rioleringsnetwerk. Het afvalbeheer is een reëel probleem wegens het gebrek aan duurzame structuren en heeft een blijvende impact op het leefmilieu waar het afval zich blijft opstapelen en het ecosysteem vernielt.

Doel van dit project op de middellang en lange termijn is kinderen en dus de toekomstige generaties begeleiden in het onderwijs voor meer respect en bescherming van hun natuurlijke leefomgeving.

TOEGANG TOT ONDERWIJS VOOR 70 WEESKNDEREN IN RWANDA

Met vereniging Harmonious Initiatives

Het is de ambitie van de vereniging om bij te dragen aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties en in het bijzonder aan de toegang tot onderwijs voor kinderen.

In Rwanda is meer dan de helft van de inheems bevolking jonger dan 15 jaar en is 10% van de kinderen wees. Tijdens een veldbezoek in Rwanda ontmoette Harmonious Initiatives verschillende categorieën kinderen die kwetsbaar waren geworden door armoede, ondervoeding en een gebrek aan water. Tot de meest kwetsbare kinderen behoren de wezen.

Rwanda heeft dan wel vooruitgang geboekt in kosteloos en verplicht basisonderwijs voor elk kind, toch is materieel een belangrijke voorwaarde voor toegang tot onderwijs. In tegenstelling tot andere Afrikaanse landen, is het niet mogelijk om schoolmaterieel in te zamelen.

Puressentiel Hamonious initiatives
Harmonious initiatives Puressentiel

Het door de Stichting Puressentiel ondersteunde project wil toegang tot onderwijs verlenen voor 70 weeskinderen in Rwanda en staat het in voor de materiële aankopen voor het schooljaar 2020.

De begunstigden: 70 weeskinderen.

Er zullen 6 sensibiliseringssessies worden georganiseerd rond de transversale luiken leefmilieu, gender en seksuele opvoeding binnen 2 schoolinstellingen en het opvangcentrum voor weeskinderen, lokale partners van Harmonious Initiatives.

Het project vormt de eerste steen van een ruimere en langdurige internationale solidariteitsactie in Rwanda om in te spelen op de rechten inzake gezondheid, om ondervoeding te bestrijden en om bij te dragen aan andere fundamentele noden die kaderen in het Internationale Verdrag inzake de rechten van het kind.

IK ONTDEK DE VERDEVERNING
20.000 AANGEPLANTE MORINGA’S

De Stichting Puressentiel draagt bij aan de strijd tegen de dramatische ontbossing in Madagaskar met de vereniging Humada door 10.000 inheemse bomen aan te planten en 2020 (moringa’s of zogenaamde wonderbomen) in het Mideawoud nabij Tuléar en door de exploitatie van die bomen en de in 2019 aangeplante 10.000 bomen op te volgen.

Dit project omvat ook een programma om de bevolking warm te maken voor natuurbescherming en duurzame ontwikkeling. Met onder meer de uitrol van herbebossingsprogramma’s en opleidingen in de scholen van Tuléar.

Humada Puressentiel
Humada Puressentiel

De drie krachtpijlers van de vereniging Humada zijn gezondheid, onderwijs voor kinderen en leefmilieu, onder meer in het licht van de nieuwe klimaatuitdagingen. In 11 jaar tijd bouwde Humada 11 scholen, colleges en lycea in deze streek in samenwerking met het Malagassische onderwijssysteem.

In 2018 studeerde de eerste generatie leerlingen van het middelbare onderwijs af aan de Humadaschool!

Un enfant par la main
DRINKBAAR WATER BINNEN HET BEREIK BRENGEN VAN 150 MENSEN

In samenwerking met Un Enfant Par La Main in Haïti bouwen we een waterbekken in het noordwestelijke deel van de Chaîne des Matheux, waar decennialang amper ontwikkelingsprojecten aan bod kwamen. De lastige toegang tot water is een van de grootste pijnpunten in deze zone. Ons project kadert in een plan van aanleg van drie waterbekkens.  

Op die manier zullen de lokale gezinnen gemakkelijker toegang krijgen tot water, niet alleen voor de landbouw (watervoorziening voor de tuin- en bosbouw, dorst lessen van het vee), maar ook voor huishoudelijke toepassingen (koken, wassen, persoonlijke hygiëne, afwas enz.). En door de tijd die vrouwen en kinderen moeten besteden aan het waterhalen te verkorten, komt er meer tijd vrij voor onderwijs. En tot slot zijn die bekkens ook een hulpmiddel in de strijd tegen de afvloeiing van regenwater, tegen bodemerosie en tegen de aantasting van landbouwgronden.  

Dit project, dat oorspronkelijk was voorzien in 2019, kon niet tot stand komen als gevolg van de ernstige politieke en maatschappelijke incidenten die het land teisterden.

IK ONTDEK DE VERDEVERNING
TOEGANG TOT ZORG VERLENEN AAN 5.000 KINDEREN

In Madagaskar staat de vereniging Aromathérapie sans Frontières in voor de toegang tot gezondheidszorg in dit ondergemedicaliseerde land, door gebruik te maken van traditionele geneeskunsten, waaronder de aromatische geneeskunst, met volle instemming van de bevoegde overheid.

De Stichting Puressentiel steunt de vereniging “Aromathérapie sans Frontières” die is opgericht door Pierre Franchomme, een wereldwijd erkende expert in aromatherapie.

Er werd in 2014 een dispensarium geopend in Antsirabé, de op twee na grootste stad van het land, waar de kinderen van de openbare scholen therapeutisch kunnen worden opgevolgd.

Aromatherapie Sans Frontières

... en werkt zij aan de opening van verpleegeenheden in de openbare basisscholen om 900 kinderen te kunnen opvangen. 

De dotatie van de Stichting Puressentiel waarborg een jaarlijks deftig loon voor de artsen en de medewerkers van de polikliniek: 2 artsen, 1 verpleegkundige, 2 verzorgsters, 1 secretaris, 1 antropoloog en 1 apothekersassistent.

 

IK ONTDEK DE VERDEVERNING
GEWELD OP KINDEREN VOORKOMEN

In Frankrijk nam Puressentiel met de vereniging Enfance & Partage deel aan de ontwikkeling van een programma ter preventie van elke vorm van geweld op of ten aanzien van kinderen. Dat programma wordt in 2020 uitgerold in scholen, colleges en lycea.

11 jaar al steunt Puressentiel deze vereniging op verschillende manieren: focus op de vereniging in de beperkte edities van Puressentiel, knipoogjes ernaar op de sociale media van Puressentiel, speciale acties op onze e-shop.

IK ONTDEK DE VERDEVERNING
Enfance et partage Puressentiel
Ik accepteer

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om advertenties op maat van uw interesses aan te bieden, navigatiestatistieken te verkrijgen en het delen van informatie op sociale netwerken te vergemakkelijken. Klik op voor meer informatie en om cookies in te stellen hier

Omdat de website voornamelijk is bedoeld voor gebruik op het (Belgische) grondgebied wordt de website en het gebruik ervan gereglementeerd door de Belgische wet, in overeenstemming met de bepalingen in de (AGV)