WETTELIJKE MEDEDELINGEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE BENELUX

ALGEMENE INFORMATIE

Deze website (hierna de "Site" genoemd) wordt gepubliceerd door de firma LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX, Naamloze Vennootschap, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0875.144.193, met maatschappelijke zetel gevestigd in de Molièrelaan 144 te 1050 Brussel: info@puressentiel.com; +32 4 285 62 11.

Hoofdredactrice: Isabelle Pacchioni

De website wordt gehost door de firma OVH, 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX + 33 9 72 10 10 07.

Het gebruik van deze Site is onderworpen aan de van kracht zijnde wetgeving. Onderhavige Wettelijke Mededelingen van de Site en het Privacyhandvest vormen de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site (hierna de "Algemene Gebruiksvoorwaarden" genoemd), waaraan de Gebruikers onderworpen zijn wanneer zij gebruikmaken van de Site.

GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT DE SITE

De toegang tot en het gebruik van de Site impliceren de onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker (inclusief deze Wettelijke Mededelingen en het Privacyhandvest). LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX behoudt zich het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden (de Wettelijke Mededelingen en het Privacyhandvest) op elk ogenblik te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht is, is permanent toegankelijk op de Site via de tabbladen "Wettelijke Mededelingen" en "Privacyhandvest" en kan op elk ogenblik worden geraadpleegd door de Gebruikers. De Gebruiker wordt dus verzocht om deze rubriek regelmatig te raadplegen, want sinds zijn laatste bezoek kunnen er updates zijn aangebracht.

De Gebruiker die de Algemene Voorwaarden of een latere wijziging geheel of gedeeltelijk niet zou willen aanvaarden, moet ervan afzien om de Site te gebruiken.

De Site is gratis toegankelijk op het volgende adres: http//be.puressentiel.com LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Site tijdelijk te onderbreken of op te schorten of om de toegang te wijzigen wegens onderhoud of om elke andere reden, zonder dat dit recht geeft op een of andere vergoeding voor de Gebruiker.

Om de Site te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker in het bezit zijn van computermateriaal dat compatibel is met de technische minimumvereisten van LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX. Vóór elk gebruik van de Site moet de Gebruiker zich ervan vergewissen dat zijn computermateriaal compatibel is met het gebruik van de Site en de producten en diensten die toegankelijk zijn via de Site. In geen geval kan LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX aansprakelijk worden gesteld indien de Gebruiker geen toegang krijgt tot de Site.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De Site is exclusief eigendom van LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX. De Site en de volledige inhoud, inclusief teksten, vaste of geanimeerde afbeeldingen, gegevensbanken, programma's enz., zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX is eigenaar en/of is gemachtigd om alle rechten met betrekking tot de logo's, merken, kentekens, teksten, illustraties, fotomateriaal, afbeeldingen en video's evenals de gegevensbanken en softwareprogramma' die worden gebruikt in het kader van de exploitatie van de Site, te exploiteren.

LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX verleent de Gebruikers van de Site enkel toestemming om de inhoud van de Site in persoonlijke kring en voor privégebruik weer te geven, met uitsluiting van elke publieke vertoning of verspreiding. De Gebruikers zijn enkel gemachtigd om de inhoud digitaal te reproduceren op hun computer om de pagina's die ze hebben geraadpleegd via hun navigatiesoftware, weer te geven. Het afdrukken op papier is toegestaan voor privédoeleinden in de zin van artikel XI.190, 5° van het Wetboek van economisch recht.

Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk aan bod komt in deze Wettelijke Mededelingen, is niet toegestaan en vereist het voorafgaandelijke en schriftelijke akkoord van LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX.

LINKS NAAR ONZE SITE

De Gebruikers kunnen een link maken naar gelijk welke pagina van de Site, op voorwaarde dat vooraf toestemming wordt verkregen van LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX. De Gebruikers moeten hun aanvraag om toestemming doorsturen naar het volgende adres: info@puressentiel.com

Deze links kunnen enkel voor niet-commerciële doeleinden worden aangemaakt, en in overeenstemming met de wettelijke of reglementaire bepalingen die van kracht zijn, en voorzover dit geen afbreuk doet aan de reputatie van LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX of de Gebruiker er geen voordeel van heeft. De gelinkte site (hierna aangeduid als de "Gelinkte Site") mag geen inhoud verspreiden die pornografisch is, in strijd met de goede zeden, beledigend, racistisch, discriminerend of aanzettend tot criminaliteit en haat op basis van ras, geloof, geslacht, voorkomen of van elke andere aard, of die foutieve, onjuiste of verkeerde informatie bevat over de Site en/of over LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX.

Het is de Gebruikers uitdrukkelijk verboden om een link te maken met de Site waardoor op een of andere manier een associatie, goedkeuring of ondersteuning vanwege LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX wordt gesuggereerd, die niet bestaat. De Gebruikers mogen geen reclame, en meer algemeen, inhoud die op de Site gepubliceerd wordt, verwijderen of verbergen met kaders of op een andere wijze.

Indien LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX toestemming geeft om een link te maken met de Gelinkte Site, dan moet die link voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de link mag enkel naar de homepage van de Site worden aangemaakt;

- in geen geval impliceert de toestemming die wordt verleend door LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX, dat: (i) LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX de inhoud en/of de diensten die worden geleverd door de Gelinkte Site, sponsort, eraan meewerkt, ze controleert of superviseert, noch dat (ii) LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX verantwoordelijk is voor de inhoud van de Gelinkte Site; - de Gelinkte Site moet conform de wet zijn, en mag geen inhoud verspreiden die (i) illegaal is, schadelijk is of in strijd is met de ethiek en de goede zeden (pornografisch, gewelddadig, racistisch, enz.) en (ii) van aard is om de Gebruikers te misleiden of te bedriegen in verband met LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX of haar activiteiten, producten en diensten.

LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX behoudt zich het recht voor om de toestemming voor een link op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging in te trekken. In alle gevallen gaat LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX in geval van schending van een van de bovenvermelde voorwaarden, onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging over tot de deactivering van de link.

De domeinnaam puressentiel.be is exclusief eigendom van LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX

LINKS NAAR ANDERE SITES

Vanaf deze Site kunt u toegang krijgen tot andere websites via de omleidings-url. Deze derde sites staan niet onder de controle van LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX, dat niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de sites, noch voor hun inhoud. De links worden ter informatie van de Gebruikers ter beschikking gesteld, zonder dat LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX op enigerlei wijze aansprakelijk is hiervoor.

WAARBORG / AANSPRAKELIJKHEID

• Aansprakelijkheid van LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX

LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX stelt alles in het werk om de Gebruikers geactualiseerde en recente informatie te verstrekken. LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, hiaten of resultaten verkregen door een verkeerd gebruik van die informatie. Evenmin kan LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX aansprakelijk worden gesteld voor boodschappen, inhoud of informatie waarvan zij niet rechtstreeks de auteur is. LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX verbindt zich ertoe om fouten of hiaten te corrigeren, zodra ze daarvan in kennis is gesteld, en meer algemeen om de Site op elk ogenblik volledig of gedeeltelijk te wijzigen net zoals deze bepalingen, zonder dat ze daardoor aansprakelijk kan worden gesteld. Het downloaden van materiaal tijdens het gebruik van de dienstverlening gebeurt op risico van de Gebruikers. Alleen de Gebruikers zijn verantwoordelijk voor schade die wordt geleden of veroorzaakt door hun computer of voor elk gegevensverlies als gevolg van het downloaden. Meer algemeen kan LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Site.

• Aansprakelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe om alle van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven, en met name om geen informatie, inhoud, afbeelden of boodschappen online te zetten, mee te delen of over te maken, die kunnen worden beschouwd als beledigend, lasterlijk, racistisch, in strijd met de ethiek en de goede zeden, pornografisch, discriminerend of aanzettend tot criminaliteit en haat op basis van ras, geloof, geslacht, voorkomen of van elke andere aard. De Gebruiker verbindt zich ertoe om de rechten van derden na te leven en met name de intellectuele eigendomsrechten zoals gedetailleerd in het voormelde artikel "Intellectuele eigendom" en het recht op respect voor het privéleven. De Gebruiker verbindt zich er bovendien toe om de werking van de computersystemen niet aan te tasten, noch om inbreuk te maken op de identifiers, benamingen eigenschappen van de andere Gebruikers of om ze te verdraaien, en meer algemeen om geen daden te stellen, gelijk op welke wijze, die voor verwarring kunnen zorgen bij de Gebruikers. De Gebruiker verbindt zich ertoe om zich niet te gedragen op een wijze die schade kan berokkenen aan het imago, de belangen en de rechten van LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX of van een derde, en om geen daden te stellen die de normale werking van de Site beschadigen, aantasten, onderbreken, overbelasten of ondermijnen. In geval van schending van de Algemene Gebruiksvoorwaarden behoudt LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX zich het recht voor om de toegang van de Gebruiker tot de Site te beperken, op te schorten en te beëindigen en om alle technische maatregelen daarvoor te treffen. Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de diensten die worden aangeboden op de Site. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud, boodschappen, informatie of afbeeldingen die hij online zet, en hij zal aansprakelijk worden gesteld voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook, veroorzaakt door elk gebruik van de Site of elke andere inbreuk op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

INFORMATICA EN VRIJHEDEN

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebben de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgebonden gegevens door LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX het voorwerp uitgemaakt van een verklaring bij de Privacycommissie.

In overeenstemming met deze wet genieten de Gebruikers een recht op toegang, verzet, verbetering en verwijdering van hun persoonlijke informatie. De internetgebruikers kunnen dit recht uitoefenen door ons te schrijven op het volgende adres: LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX, Louizalaan 149 bus 24 te 1050 Brussel, België, ter attentie van de klantendienst, of op het volgende e-mailadres info@puressentiel.com.

De voorwaarden om persoonlijke gegevens van de Gebruikers in te zamelen en te verwerken worden gepreciseerd in het Privacyhandvest dat kan worden geraadpleegd op de Website, zodat de Gebruikers hun keuze kunnen uitoefenen met betrekking tot het gebruik van cookies in functie van hun bedoeling en met betrekking tot de inzameling en verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers. Er wordt evenwel gepreciseerd dat de Gebruiker, door verder te surfen op deze website, instemt met het gebruik van Cookies of andere traceermiddelen die het mogelijk maken om bezoekstatistieken op te stellen en zo de functionaliteit van de website te verbeteren.

VEILIGHEID

LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX stelt alles in het werk, in het kader van een algemene middelenverbintenis, om de Gebruikers een beveiligde website ter beschikking te stellen. LABORATOIRE PURESSENTIEL BENELUX wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de eventuele technische fouten die verbonden zijn aan het gebruik van de Site.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het gebruik van de Site wordt beheerst door de Belgische wet.

Elk geschil dat niet in der minne tussen de partijen zou kunnen worden geregeld, wordt voorgelegd aan de bevoegde Belgische jurisdictie.

COPYRIGHTS

Fotoverantwoording :
Copyright© Puressentiel
Copyright© Thierry Legay
Copyright© Antoine KRALIK
Copyright© Jean-Claude FRANCOLON
Copyrights© Xavier FRANCOLON
Copyright © Thinkstock, Inc.
Copyright © A. Haevermans

Illustrations:
Copyright© Thierry DELETRAZ

Ik accepteer

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om advertenties op maat van uw interesses aan te bieden, navigatiestatistieken te verkrijgen en het delen van informatie op sociale netwerken te vergemakkelijken. Klik op voor meer informatie en om cookies in te stellen hier

Omdat de website voornamelijk is bedoeld voor gebruik op het (Belgische) grondgebied wordt de website en het gebruik ervan gereglementeerd door de Belgische wet, in overeenstemming met de bepalingen in de (AGV)