ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN PURESSENTIEL

ARTIKEL 1 - ALGEMENE INFORMATIE

Deze website (hierna de "Site" genoemd) wordt gepubliceerd door de firma PURESSENTIEL FRANCE, Vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 400.000 euro, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 418 425 716, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 122 Boulevard Exelmans - 75016 PARIS: info@puressentiel.com; +33 1 44 40 55 00 (hierna "PURESSENTIEL" genoemd).

Uitgever: Isabelle PACCHIONI.

De Website wordt gehost door de vennootschap EQUINOA, gevestigd 92 rue Réaumur - 75002 Paris.

De geldende regelgeving is van toepassing op het browsen op deze Website.
De onderhavige bepalingen, de Wettelijke mededelingen van de Site en het Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens vormen de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Site (hierna de "Algemene Gebruiksvoorwaarden" of “AGV" genoemd) waaraan de Gebruikers zich bij het browsen op de Site moeten houden.

De Site heeft als doel Gebruikers toegang te geven tot informatie en hulp met betrekking tot alle activiteiten, producten, diensten en aanbiedingen van PURESSENTIEL.

ARTIKEL 2 BEGRIPSBEPALINGEN

“AGV”: verwijst naar de onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden;

Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens" of "Handvest voor de bescherming van PG": verwijst naar het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna “PG" genoemd), dat toegankelijk is via de volgende URL: https://fr.puressentiel.com/charte-protection-donnees-personnelles;

 "Bestelling": staat, in geval van een Handelswebsite, voor de verkoopovereenkomst op afstand die wordt beschouwd afgesloten te zijn vanaf het moment dat de koper zijn/haar bestelling bevestigt door te klikken op het pictogram "Payer” (Betalen) of "Poursuivre” (Doorgaan);

 "Account": staat, in geval van een Handelswebsite, voor alle informatiebronnen en netwerken die zijn toegewezen aan een Gebruiker, die deze uitsluitend kan gebruiken door in te loggen op de Site met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord;

"Cookie": een bestand dat de webserver naar de browser van de Gebruiker stuurt. Het wordt daar opgeslagen in het geheugen van het apparaat;

 "Persoonsgegevens" of “PG": staat voor informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd, ofwel direct (bijv. naam, voornaam, adres enz.) of indirect vooral door gebruikmaking van een ID-code (bijv. waarmee men toegang heeft tot een dienst of ruimte);

"Overmacht": staat voor een of meer onvoorspelbare, onweerstaanbare en externe gebeurtenissen die het nakomen van de verplichtingen voor de ene of andere Partij absoluut onmogelijk maken in de zin van de geldende wetgeving en de jurisprudentie;

"Product(en)": verwijst naar de door PURESSENTIEL ontwikkelde, vervaardigde en verhandelde product die ter verkoop worden aangeboden op de Site;

"Dienst": verwijst naar alle contents en middelen die op de Site te vinden zijn en die door PURESSENTIEL worden geleverd en ter beschikking worden gesteld van de Gebruiker, vooral tijdens het browsen op de Site, het eventueel aanmaken van een account op de Handelswebsite of het doen van een eventuele aankoop op de Handelswebsite;

"Handelswebsite": verwijst naar de samenstelling van de Site die internetgebruikers in staat stelt rechtstreeks online Puressentiel producten te kopen en deze thuis of op een relaispunt te laten bezorgen;

"Grondgebied": staat voor het volgende grondgebied: Europees Frankrijk met inbegrip van Corsica;

"Gebruiker": staat voor elke natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Site, ongeacht zijn/haar locatie en de wijze van verbinding.

ARTIKEL 3 - GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT DE SITE

De toegang tot en het gebruik van de Site impliceren de onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker (inclusief deze AGV en het Handvest voor de bescherming van PG). De Gebruiker bevestigt daarom dat hij/zij deze AGV heeft gelezen en begrepen, alvorens de Diensten te gebruiken en verbindt zich ertoe deze na te leven.

De Gebruiker die de AGV of een latere wijziging ervan niet geheel of gedeeltelijk zou willen aanvaarden, moet ervan afzien om de Site te gebruiken.

De Site is gratis toegankelijk op het volgende adres: https://be.puressentiel.com/nl. PURESSENTIEL behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Site tijdelijk te onderbreken of op te schorten of om de toegang te wijzigen wegens onderhoud of om elke andere reden, zonder dat dit recht geeft op een of andere vergoeding voor de Gebruiker.

Om de Site te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker in het bezit zijn van computermateriaal dat compatibel is met de technische minimumvereisten van PURESSENTIEL. Vóór elk gebruik van de Site moet de Gebruiker zich ervan vergewissen dat zijn computermateriaal compatibel is met het gebruik van de Site en de producten en diensten die toegankelijk zijn via de Site. In geen geval kan PURESSENTIEL aansprakelijk worden gesteld indien de Gebruiker geen toegang krijgt tot de Site.

ARTIKEL 4 - EEN ACCOUNT AANMAKEN

In geval van een versie van de Handelswebsite heeft de Gebruiker de mogelijkheid, maar niet de verplichting, om een Account aan te maken op de Site, indien hij/zij toegang wil hebben tot en gebruik wil maken van de volgende Diensten of aanbiedingen:

 •  Toegang tot alle eerder geplaatste en huidige Bestellingen;
 •  Toegang tot de gegevens van de Bestellingen en de factuur of het volgen van de bezorging;
 •  Toegang tot zijn/haar informatie:
  • inschrijven of afmelden voor de nieuwsbrief,
  • verwijderen van de account,
 • Wijzigen van gegevens (naam, voornaam, aanspreektitel, e-mail, geboortedatum);
 • Toegang tot de adressen: eerdere opgeslagen adressen raadplegen, adressen toevoegen, wijzigen of verwijderen;
 • Wijzigen van het wachtwoord
 • Het indienen van een mening over een Product, onder de verduidelijking dat deze mening niet noodzakelijkerwijs zal worden gepubliceerd.

Door een Account aan te maken, accepteert de Gebruiker deze AGV en het Handvest voor de bescherming van PG. Hierbij moet worden opgemerkt dat de toegang tot de Diensten niet automatisch een abonnement op de Puressentiel-nieuwsbrieven inhoudt.

Het aanmaken van een Account op de Site is voorbehouden aan iedere natuurlijke persoon van minstens 18 jaar en/of die toerekeningsvatbaar is.

Met betrekking tot de rechten kan de geïdentificeerde Gebruiker op elk moment de informatie aanpassen die hij/zij wenst te ontvangen of zich afmelden door te klikken op de daarvoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief. Deze link is ook te vinden op de Site in de rubriek "Mon compte” (Mijn Account).

Alle velden van het formulier voor het aanmaken van de Account moeten zijn ingevuld, met uitzondering van de velden die als facultatief worden aangeduid. Als u de vragen niet beantwoordt, zal er geen Account worden aangemaakt. Alle door de Gebruiker ingevulde informatie moet correct zijn.

Wanneer de Gebruiker een Account aanmaakt op de Site, ontvangt hij/zij nog dezelfde dag een e-mail die het aanmaken van de Account bevestigt.

In geval van een versie van de Handelswebsite behoudt PURESSENTIEL zich het recht voor om Accounts te verwijderen die deze AGV niet naleven.

Elke Gebruiker zal afzien van het publiceren van de volgende informatie, zonder dat deze lijst limitatief is:

 • contents die de rechten van anderen schenden (privacy, beeldrecht enz.) of contentsvan lasterlijke, kwetsende, obscene of beledigende aard of die afbreuk doen aan de bescherming van kinderen en jongeren;
 • contents van gewelddadige of pornografische aard of die betrekking hebben op zelfmoord of die aanzet tot het plegen van misdaden of misdrijven, discriminatie en rassenhaat;
 • contents die commerciële, reclame-, promotieboodschappen of propaganda beogen te verspreiden;
 • contents waarin adviezen of opmerkingen worden verspreid die in strijd zijn met wettelijke en reglementaire bepalingen;
 • contents die in strijd zijn met auteursrechten (in het bijzonder de reproductie, de representatie of de verspreiding van een werk) of aanverwante rechten, met merkenrechten of rechten die van toepassing zijn op databanken;
 • hyperlinks die verwijzen of doorverwijzen naar externe sites of die doorverwijzen naar informatie die computervirussen bevat, die technische beveiligingsmiddelen omzeilen of die enige vorm van piraterij mogelijk maken of die het mogelijk maken dat de toegang tot en het gebruik van de Site en met de Site verbonden netwerken en servers worden verhinderd of verstoord;
 • In het algemeen enige content die in strijd met de wet en/of de openbare orde.

ARTIKEL 5 - INTELLECTUELE EIGENDOM

De Site is het exclusief eigendom van PURESSENTIEL. De Site en de volledige content hiervan, inclusief teksten, vaste of geanimeerde afbeeldingen, gegevensbanken, programma's enz. zijn beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom die momenteel van kracht is in Frankrijk. PURESSENTIEL is eigenaar en/of is gemachtigd om alle rechten met betrekking tot de logo's, merken, kentekens, teksten, illustraties, fotomateriaal, afbeeldingen en video's evenals de gegevensbanken en softwareprogramma' die worden gebruikt in het kader van de exploitatie van de Site, te exploiteren.

PURESSENTIEL verleent de Gebruikers van de Site enkel toestemming om de content van de Site in persoonlijke kring en voor privégebruik weer te geven, met uitsluiting van elke publieke vertoning of verspreiding. De Gebruikers zijn enkel gemachtigd om de content digitaal te reproduceren op hun computer om de pagina's die ze hebben geraadpleegd via hun browsersoftware, weer te geven. Het afdrukken op papier is toegestaan voor privédoeleinden in de zin van artikel L122-5 2° van de Wet op deIntellectuele eigendom.

Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk aan bod komt in deze AGV is niet toegestaan en vereist het voorafgaandelijke en schriftelijke akkoord van PURESSENTIEL.

ARTIKEL 6 - LINKS NAAR ONZE SITE

Gebruikers kunnen een link aanmaken naar enige pagina van de Site, maar PURESSENTIEL behoudt zich het recht voor om te verzoeken deze link te verwijderen, indien deze zich op een site en/of een medium bevindt, dat inbreuk maakt op de hierboven in Artikel 4 vermelde lijst.

Deze links kunnen enkel voor niet-commerciële doeleinden worden aangemaakt, en in overeenstemming met de wettelijke of reglementaire bepalingen die van kracht zijn, en voor zover dit geen afbreuk doet aan de reputatie van PURESSENTIEL of de Gebruiker er geen voordeel van heeft. De gelinkte site (hierna aangeduid als de "Gelinkte Site") mag geen content verspreiden die pornografisch, in strijd met de goede zeden, beledigend, racistisch, discriminerend of aanzettend tot criminaliteit en haat op basis van ras, geloof, geslacht, voorkomen of van elke andere aard is, of die foutieve, onjuiste of verkeerde informatie bevat over de Site en/of over PURESSENTIEL.

Het is de Gebruikers uitdrukkelijk verboden om een link aan te maken met de Site waardoor op een of andere manier een associatie, goedkeuring of ondersteuning vanwege PURESSENTIEL wordt gesuggereerd, die niet bestaat. Gebruikers mogen geen reclame, en meer algemeen, enige content die op de Site gepubliceerd wordt, verwijderen of verbergen met kaders of op een andere wijze.

Indien PURESSENTIEL toestemming geeft om een link te maken met de Gelinkte Site, dan moet die link voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • In geen geval houdt de door PURESSENTIEL verleende toestemming in dat:
 1. PURESSENTIEL FRANCE de door de Gelinkte Site verstrekte content en/of de diensten sponsort, controleert, hier toezicht op houdt of hiermee samenwerkt of
 2. PURESSENTIEL verantwoordelijk is voor de content van de Gelinkte Site; 
 • De Gelinkte Site moet handelen in overeenstemming met de wet en mag de volgende contents niet verspreiden:
 1. illegale, schadelijke contents of die inbreuk maken op de ethiek en de goede zeden (pornografische, gewelddadige, racistische enz.) en
 2. die van dien aard zijn dat deze Gebruikers misleiden of bedriegen met betrekking tot PURESSENTIEL of tot haar activiteiten, producten en diensten.

Als zodanig kan PURESSENTIEL te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verzoeken om deze link te deactiveren en te verwijderen.

De domeinnaam “fr.puressentiel.com” en al zijn extensies zijn het exclusief eigendom van PURESSENTIEL.

ARTIKEL 7 - LINKS NAAR ANDERE SITES

Vanaf deze Site kunt u toegang krijgen tot andere Websites via de omleidings-url. Deze derde sites staan niet onder de controle van PURESSENTIEL, dat niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de sites, noch voor hun content. De links worden ter informatie van de Gebruikers ter beschikking gesteld, zonder dat PURESSENTIEL op enigerlei wijze aansprakelijk is hiervoor.

ARTIKEL 8 - GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Aansprakelijkheid van PURESSENTIEL

PURESSENTIEL stelt alles in het werk om de Gebruikers geactualiseerde en recente informatie te verstrekken. PURESSENTIEL kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, hiaten of resultaten verkregen door een verkeerd gebruik van die informatie. De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat PURESSENTIEL niet aansprakelijk kan worden gesteld voor onderbrekingen en/of vertragingen van de Site in geval van Overmacht, schade voortvloeiend uit de werking van het Internet of het uitvallen van de hostingdiensten. Evenmin kan PURESSENTIEL aansprakelijk worden gesteld voor berichten, contents of informatie waarvan het niet rechtstreeks de auteur is. PURESSENTIEL verbindt zich ertoe om fouten of hiaten te corrigeren, zodra het daarvan in kennis is gesteld, en meer algemeen om de Site op elk ogenblik volledig of gedeeltelijk te wijzigen net zoals deze bepalingen, zonder dat het daardoor aansprakelijk kan worden gesteld.


Het downloaden van materiaal tijdens het gebruik van de Dienst gebeurt op risico van de Gebruikers. Alleen de Gebruikers zijn verantwoordelijk voor schade die wordt geleden of veroorzaakt door hun computer of voor elk gegevensverlies als gevolg van het downloaden.


Meer algemeen kan PURESSENTIEL in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Site.

Met betrekking tot de beveiliging van de gegevens verbindt PURESSENTIEL zich ertoe in overeenstemming met zijn Handvest voor de bescherming van PG om alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen, inclusief alle technische en organisatorische maatregelen, om de veiligheid van de op deze Site verzamelde gegevens te beschermen en te verhinderen dat zij worden veranderd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

 

8.2 Aansprakelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe om alle van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven, en met name om geen informatie, contents, afbeeldingen of berichten online te zetten, mee te delen of door te geven die kunnen worden beschouwd als beledigend, lasterlijk, racistisch, in strijd met de ethiek en de goede zeden, pornografisch, discriminerend of aanzettend tot criminaliteit en haat op basis van ras, geloof, geslacht, voorkomen of van elke andere aard.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de rechten van derden na te leven en met name de intellectuele eigendomsrechten zoals gedetailleerd in het voormelde artikel "Intellectuele eigendom" en het recht op respect voor het privéleven. 

De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de bepalingen van het Handvest voor de bescherming van PG en de verplichtingen ervan te accepteren.


De Gebruiker verbindt zich er bovendien toe om de werking van de computersystemen niet aan te tasten, noch om inbreuk te maken op de login-gegevens, benamingen, eigenschappen van de andere Gebruikers of om ze te verdraaien, en meer algemeen om geen daden te stellen, gelijk op welke wijze, die voor verwarring kunnen zorgen bij de Gebruikers. 


De Gebruiker verbindt zich ertoe om zich niet te gedragen op een wijze die schade kan berokkenen aan het imago, de belangen en de rechten van PURESSENTIEL of van een derde, en om geen daden te stellen die de normale werking van de Site beschadigen, aantasten, onderbreken, overbelasten of ondermijnen. 


In geval van schending van de AGV behoudt PURESSENTIEL zich het recht voor om de toegang van de Gebruiker tot de Site te beperken, op te schorten en te beëindigen en om alle technische maatregelen daarvoor te treffen. 


Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Diensten die worden aangeboden op de Site.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de contents, berichten, informatie of afbeeldingen die hij online zet en hij zal aansprakelijk worden gesteld voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook, veroorzaakt door elk gebruik van de Site of elke andere inbreuk op deze AGV.

ARTIKEL 9 - PERSOONSGEGEVENS

PURESSENTIEL kan worden gevraagd om de PG van de Gebruikers van de Site te bewaren en te verwerken om taken uit te voeren in het kader van haar activiteit. De Gebruikers begrijpen en aanvaarden dat het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is om de verschillende verzoeken te kunnen verwerken. In het kader van haar activiteiten en in overeenstemming met de geldende Franse wetgeving (Wet van 6 januari 1978, bekend als de wet "Informatique et Libertés", gewijzigd door de wet van 20 juni 2018 en door het decreet van 30 mei 2019) en in overeenstemming met de Europese verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "AVG“ genoemd), verbindt PURESSENTIEL zich ertoe de toepasselijke wetgeving na te leven, de bescherming, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Gebruikers van de Site te waarborgen en hun privacy te respecteren.

De voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruikers worden vermeld in het Handvest voor de bescherming van PG, dat op de Site kan worden ingezien, zodat de Kopers een besluit kunnen maken over het installeren en uitlezen van cookies in overeenstemming met hun doel en in het kader de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Er wordt hierbij echter op gewezen dat de Gebruiker door te browsen op deze Site het gebruik van Cookies of andere tracers accepteert voor statistische doeleinden om de functionaliteit van de Site te optimaliseren. De duur van deze toestemming wordt elke 13 (dertien) maanden verlengd. De informatie die op deze Site wordt verzameld is uitsluitend bestemd voor PURESSENTIEL en zijn dienstverleners. Met behulp van deze informatie kan PURESSENTIEL, tenzij de Gebruiker daartegen bezwaar maakt, informatie verzenden over de Producten en diensten van PURESSENTIEL en de klantrelatie beheren.

PURESSENTIEL neemt alle redelijke maatregelen om zich te verzekeren van de juistheid en de relevantie van de persoonsgegeven voor de doeleinden waarvoor het deze verwerkt en in overeenstemming met de bovengenoemde AVG. PURESSENTIEL zal de PG niet langer bewaren dan de noodzakelijke periode van 5 (vijf) jaar om het doel van de verwerking te bereiken, en wel met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en reglementaire beperkingen, of gedurende een andere duur afhankelijk van operationele verplichtingen zoals een effectief klantenrelatiebeheer en het eventueel gevolg geven aan verzoeken van rechtbanken en toezichthoudende autoriteiten waarvan PURESSENTIEL afhankelijk is.

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving beschikt elke persoon over de volgende rechten:

 • recht op inzage (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), aanpassing en aanvulling van de gegevens van de Gebruikers;
 • recht op wissen van de gegevens van de Gebruikers (artikel 17 AVG);
 • recht op het ten allen tijde intrekken van een toestemming (artikel 13-2c AVG);
 • recht op beperking van de verwerking van de gegevens van de Gebruikers (artikel 18 AVG);
 • recht op bezwaar tegen de verwerking van de gegevens van de Gebruikers (artikel 21 AVG);
 • recht op overdraagbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens automatisch worden verwerkt in overeenstemming met hun toestemming of met een contract (artikel 20 AVG).

Indien de Gebruiker (i) wil weten hoe PURESSENTIEL zijn/haar PG's gebruikt, (ii) wil verzoeken deze te corrigeren of bezwaar wil maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van PURESSENTIEL schrijven op het volgende adres: 122 Boulevard Exelmans, 75016 Paris, of per e-mail aan rgpd@puressentiel.com.In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke PG's hij/zij wil laten corrigeren, aanpassen of wissen en zich duidelijk identificeren. Verzoeken tot het wissen van de PG's van de Gebruikers zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen aan PURESSENTIEL, vooral met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Alle verzoeken moeten worden ondertekend en het adres vermelden waarnaar PURESSENTIEL het antwoord dient te verzenden. PURESSENTIEL kan de Gebruiker mogelijk vragen om zich te identificeren of aanvullende informatie op te geven in geval van redelijke twijfel, om zijn/haar identiteit te verifiëren in het kader van het verzoek.

De voorwaarden voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruikers worden vermeld in het Handvest voor de bescherming van PG op de Site dat op het volgende URL-adres kan worden ingezien https://fr.puressentiel.com/charte-protection-donnees-personnelles, zodat de Gebruikers een besluit kunnen maken over het installeren en uitlezen van Cookies in overeenstemming met hun doel en in het kader de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Er wordt hierbij echter op gewezen dat de Gebruiker door te browsen op deze Site het gebruik van Cookies of andere tracers accepteert voor statistische doeleinden om de functionaliteit van de Site te optimaliseren. Deze gegevensverzameling beperkt zich tot de informatie die nodig is voor het bereiken van deze doeleinden.

Tot slot heeft elke Gebruiker het recht om na een verzoek gericht aan PURESSENTIEL een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk is dit de CNIL) over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

ARTIKEL 10 - WIJZIGING VAN DE SITE EN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

PURESSENTIEL houdt zich het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Verkoopvoorwaarden in geval van een versie van de Handelswebsite, de Wettelijke mededelingen en het Handvest voor de bescherming van PG op enig moment te wijzigen.

De laatste versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht is, is permanent toegankelijk op de Site via de specifieke tabbladen "Wettelijke Mededelingen”, “Algemene Gebruiksvoorwaarden en "Handvest voor de bescherming van PG" en kan op elk ogenblik worden geraadpleegd door de Gebruikers. De Gebruiker wordt dus verzocht om deze rubriek regelmatig te raadplegen, want sinds zijn laatste bezoek kunnen er updates zijn aangebracht.

ARTIKEL 11 - VEILIGHEID

In het kader van een algemene verplichting van communicatiemiddelen stelt PURESSENTIEL alles in het werk om de Gebruikers een beveiligde site ter beschikking te stellen. PURESSENTIEL wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele technische gebreken bij het gebruik van de Site.

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Het gebruik van de Site wordt beheerst door de Franse wet.

Elk geschil dat niet in der minne tussen de partijen zou kunnen worden geregeld, wordt voorgelegd aan de bevoegde Franse jurisdictie.

COPYRIGHTS

Fotoverantwoording :
Copyright© Puressentiel
Copyright© Thierry Legay
Copyright© Antoine KRALIK
Copyright© Jean-Claude FRANCOLON
Copyrights© Xavier FRANCOLON
Copyright © Thinkstock, Inc.
Copyright © A. Haevermans

Illustrations:
Copyright© Thierry DELETRAZ

Laatst bijgewerkt op 1 december 2019

Ik accepteer

Door uw bezoek aan deze site voort te zetten, accepteert u het gebruik van cookies om advertenties op maat van uw interesses aan te bieden, navigatiestatistieken te verkrijgen en het delen van informatie op sociale netwerken te vergemakkelijken. Klik op voor meer informatie en om cookies in te stellen hier

Omdat de website voornamelijk is bedoeld voor gebruik op het (Belgische) grondgebied wordt de website en het gebruik ervan gereglementeerd door de Belgische wet, in overeenstemming met de bepalingen in de (AGV)